Cenník poskytovaných služieb

SLUŽBATRVANIECENA
Vstupné diagnostické stretnutie /prvé stretnutie s novým klientom/60 minút70 €
Poradenské stretnutie60 minút40 €
Vypracovanie individuálneho výchovno- vzdelávacieho plánu 50 €
Urgentné vypracovanie správy do 5 pracovných dní 30 €
Školská zrelosť a vyšetrenia nadania
Vyšetrenie školskej zrelosti45 minút60 €
Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského
veku ( deti od troch rokov)
120 minút140 €
Vyšetrenie školskej zrelosti + diagnostika k predčasnému zaškoleniu60 minút125 €
Vyšetrenie školskej zrelosť + Predictorov test60 minút95 €
Psychologická diagnostika
Psychologická diagnostika – individuálna60 – 120 minút60-90€
Individuálne psychologické poradenstvo a stimulačná terapia do 15 rokov 60 minút40 €
Individuálna psychoterapia nad 15 rokov a dospelí 60 minút40 €
Písomná správa zo psychologického vyšetrenia 25 €
Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie60 minút40 €
Poradenstvo pri emočných a sociálnych ťažkostiach detí a mládeže60 minút40 €
Intervenčné stratégie pre deti s oneskorením vo vývine a s poruchami správania60 minút40 €
Poradenstvo vo výchovných otázkach rodičov60 minút40 €
Psychologické vyšetrenie osobnosti a emocionality60 minút40 €
Psychologické vyšetrenie projektívnymi technikami60 minút40 €
Psychologické vyšetrenie kognitívnych funkciíí60 minút40 €
   
Špeciálno-pedagogická diagnostika
Špeciálno-pedagogická diagnostika – individuálna60 – 120 minút60-90
Individuálne špeciálno-pedagogické poradenstvo60 minút40 €
Písomná správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia 25 €
   
Logopedická diagnostika
Logopedická diagnostika – individuálna60 minút50 €
Logopedická diagnostika – individuálna 60 – 120 minút100 €
Individuálna logopedická starostlivosť  30 minút25 €
Písomná správa z logopedického vyšetrenia  25 €
Logopedická depistáž /dieťa/ 50 €
Orientačné logopedické vyšetrenie /rodič s dieťaťom/30 – 40 min30 €
Konzultácia s rodičmi 30 – 60 min35 €
Terapie
KUPOZ – stimulačný program na rozvoj pozornosti60 minút25 €
KUPREV – preventívny program pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku60 minút25 €
Eľkonin – tréning fonematického uvedomovania /individuálna terapia/60 minút40 €
Eľkonin – tréning fonematického uvedomovania /skupinová terapia/10 lekcií / 60 minút300 €