Služby

Pre rodičov

Ako prebieha návšteva v našom centre?

Na začiatku prichádza do nášho centra rodič, ktorého dieťa má určité ťažkosti. Niekedy sa potrebuje poradiť, povzbudiť či nasmerovať.
K dispozícii má tím odborníčok z oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky.

Dôležitou súčasťou našej práce je diagnostika. Aby sme vedeli dieťatku pomôcť, potrebujeme vedieť aký má intelekt, ako pracuje, ako sa dokáže sústrediť. Po získaní týchto informácií vieme navrhnúť ďalší postup. Následne je potrebné absolvovať špeciálno-pedagogické, logopedické vyšetrenie, alebo obe. Postupnosť vyšetrení posúdi odborník, ktorý vyšetruje dieťa ako prvý.

V našom centre kladieme dôraz na náš multidisciplinárny tím a vzájomnú spoluprácu – bežnou súčasťou našej práce sú konzultácie medzi kolegyňami, aby sme poskytli deťom najlepšiu pomoc a podporu. Denne spolu preberáme najvhodnejšie postupy pre našich klientov – naše psychologičky logopedičky, a špeciálne pedagogičky sa spolu radia, navzájom si pomáhajú a dopĺňajú sa.
Diagnostikou naša práca nekončí. Poskytujeme intervencie v rôznych oblastiach: KUPOZ, KUPREV, logopédia, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľ’konina, Program DRUHÝ KROK.

Pre materské školy

Súkromné centrum poradenstva a prevencie je pripravené zabezpečiť pre vašu materskú školu vyšetrenie školskej spôsobilosti/ zrelosti vašich 5-6 ročných predškolákov pred ich vstupom do školy, najmä ich:

 • úroveň kognitívneho vývinu
 • úroveň kognitívnych procesov/ vnímania, pamäti, pozorovania, predstavivosti a myslenia
 • orientačnú úroveň inteligencie
 • grafomotorickú koordináciu
 • pracovný štýl
 • možné emocionálne problémy

Diagnostické testy, ktoré využívame, umožňujú zistiť predpoklady dieťaťa pre písanie a jemnú motoriku, počítanie a matematiku, kritické pozorovanie, dobré zapamätávanie si faktov a schopnosť koncentrácie. Zároveň výsledky psychologického vyšetrenia umožnia ešte v predstihu pred nástupom dieťaťa do školy upozorniť učiteľov materskej školy a rodičov na to, v ktorej oblasti školskej spôsobilosti je potrebné zabezpečiť systematickú podporu a rozvíjanie, aby nástup dieťaťa do školy bol úspešný. Výsledky nášho psychologického vyšetrenia školskej spôsobilosti/ zrelosti odovzdávame pre každé dieťa vo forme písomnej správe z vyšetrenia.

Logopedické služby

 • Zhodnotenie vývinu reči a komunikačných schopností i detí v ranom veku
 • Diagnostika, rediagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
 • Skupinová, individuálna terapia rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti
 • Poradenská a konzultačná činnosť pre deti, žiakov, rodičov, pedagógov a iných odborníkov
 • Individuálne a skupinové terapie
 • Individuálne terapie sú „šité“ na mieru každému dieťaťu podľa závažnosti jeho problému a jeho potrieb

Poskytujeme logopedickú diagnostiku, poradenstvo a terapiu deťom od raného detstva (od cca 2 rokov) ohľadom oneskorovania vývinu reči, vývinovej jazykovej poruchy, pri nesprávnej výslovnosti, pri embryonálnom prehĺtaní,  pri zajakávaní, pri problémoch s rečou v sprievode iných ochorení,  napr. PAS, Downov syndróm, sluchové postihnutie, ADHD.

Poskytujeme logopedické poradenstvo pre pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov v materských školách a základných školách. Poradenstvo ohľadom zaškolenia pred nástupom do školy – ako logopedický problém ovplyvňuje správanie sa a aktivity v MŠ a ZŠ, ako pristupovať k deťom s logopedickým problémom a taktiež ako mu môžeme pri vyučovaní a rôznych aktivitách pomôcť.

Terapia orálnej pozície

Terapia orálnej pozície  je terapeutickým systémom, ktorý je vhodný najmä pre klientov, ktorí pri logopedickej terapii neprofitujú z auditívneho alebo vizuálneho spôsobu. Väčší prínos má pre nich taktilná (hmatová) alebo proprioceptívna stimulácia.

Systém „Oral Placement Therapy“ vznikol v USA, kde sa už 40 rokov úspešne využíva. Je veľmi efektívny pre všetkých klientov so zníženou mobilitou, vnímaním a kondíciou orálnych štruktúr a svalov, ktoré ovplyvňujú zrozumiteľnosť reči, príjem potravy a orálny manažment. Systém je určený pre klientov s neurologickým postihnutím (DMO, Downov syndróm, rôzne iné syndrómy, poúrazové postihnutia mozgu) s vývinovou dyspraxiou a dyzartriou.

Psychologické služby

 • Diagnostika pripravenosti detí predškolského veku na povinnú školskú dochádzku – posúdenie školskej zrelosti
 • Depistáž v MŠ
 • Diagnostika zameraná na hľadanie príčin školskej neúspešnosti klienta
 • Psychologické poradenstvo na základe získaných výsledkov a záverov diagnostiky sa poskytuje predovšetkým rodičom a klientom psychologické poradenstvo so zameraním na ďalší postup práce s klientom s cieľom zlepšenia kvality života jedinca.
 • Poradenstvo (iné) pre pedagógov, školských psychológov, so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, metodické usmernenia, pomoc pri príprave IVVP a podobne.

Špeciálno-pedagogické služby

 • Depistáž žiakov s vývinovými poruchami učenia, diagnostika vývinových porúch učenia
 • Reedukačná terapeutická činnosť u klientov so ŠVVP
 • Diagnostika zameraná na hľadanie príčin školskej neúspešnosti klienta, dôvodov nepozornosti, či problémového správania sa
 • Špeciálnopedagogické poradenstvo na základe získaných výsledkov a záverov diagnostiky sa poskytuje predovšetkým rodičom a klientom špeciálnopedagogické poradenstvo so zameraním na ďalší postup práce s klientom s cieľom zlepšenia kvality života jedinca
 • Poradenstvo (iné) pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, metodické usmernenia, pomoc pri príprave IVVP a podobne