Služby

Pre rodičov

Ako prebieha návšteva v našom centre?

Na začiatku prichádza do nášho centra rodič, ktorého dieťa má určité ťažkosti. Niekedy sa potrebuje poradiť, povzbudiť či nasmerovať.
K dispozícii má tím odborníčok z oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky.

Dôležitou súčasťou našej práce je diagnostika. Aby sme vedeli dieťatku pomôcť, potrebujeme vedieť aký má intelekt, ako pracuje, ako sa dokáže sústrediť. Po získaní týchto informácií vieme navrhnúť ďalší postup. Následne je potrebné absolvovať špeciálno-pedagogické, logopedické vyšetrenie, alebo obe. Postupnosť vyšetrení posúdi odborník, ktorý vyšetruje dieťa ako prvý.

V našom centre kladieme dôraz na náš multidisciplinárny tím a vzájomnú spoluprácu – bežnou súčasťou našej práce sú konzultácie medzi kolegyňami, aby sme poskytli deťom najlepšiu pomoc a podporu. Denne spolu preberáme najvhodnejšie postupy pre našich klientov – naše psychologičky logopedičky, a špeciálne pedagogičky sa spolu radia, navzájom si pomáhajú a dopĺňajú sa.
Diagnostikou naša práca nekončí. Poskytujeme intervencie v rôznych oblastiach: KUPOZ, KUPREV, logopédia, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľ’konina, Program DRUHÝ KROK.

Pre materské školy

Súkromné centrum poradenstva a prevencie je pripravené zabezpečiť pre vašu materskú školu vyšetrenie školskej spôsobilosti/ zrelosti vašich 5-6 ročných predškolákov pred ich vstupom do školy, najmä ich:

 • úroveň kognitívneho vývinu
 • úroveň kognitívnych procesov/ vnímania, pamäti, pozorovania, predstavivosti a myslenia
 • orientačnú úroveň inteligencie
 • grafomotorickú koordináciu
 • pracovný štýl
 • možné emocionálne problémy

Diagnostické testy, ktoré využívame, umožňujú zistiť predpoklady dieťaťa pre písanie a jemnú motoriku, počítanie a matematiku, kritické pozorovanie, dobré zapamätávanie si faktov a schopnosť koncentrácie. Zároveň výsledky psychologického vyšetrenia umožnia ešte v predstihu pred nástupom dieťaťa do školy upozorniť učiteľov materskej školy a rodičov na to, v ktorej oblasti školskej spôsobilosti je potrebné zabezpečiť systematickú podporu a rozvíjanie, aby nástup dieťaťa do školy bol úspešný. Výsledky nášho psychologického vyšetrenia školskej spôsobilosti/ zrelosti odovzdávame pre každé dieťa vo forme písomnej správe z vyšetrenia.

Logopedické služby

 • Zhodnotenie vývinu reči a komunikačných schopností i detí v ranom veku
 • Diagnostika, rediagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
 • Skupinová, individuálna terapia rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti
 • Poradenská a konzultačná činnosť pre deti, žiakov, rodičov, pedagógov a iných odborníkov

Psychologické služby

 • Diagnostika pripravenosti detí predškolského veku na povinnú školskú dochádzku – posúdenie školskej zrelosti
 • Depistáž v MŠ
 • Diagnostika zameraná na hľadanie príčin školskej neúspešnosti klienta
 • Psychologické poradenstvo na základe získaných výsledkov a záverov diagnostiky sa poskytuje predovšetkým rodičom a klientom psychologické poradenstvo so zameraním na ďalší postup práce s klientom s cieľom zlepšenia kvality života jedinca.
 • Poradenstvo (iné) pre pedagógov, školských psychológov, so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, metodické usmernenia, pomoc pri príprave IVVP a podobne.

Špeciálno-pedagogické služby

 • Depistáž žiakov s vývinovými poruchami učenia, diagnostika vývinových porúch učenia
 • Reedukačná terapeutická činnosť u klientov so ŠVVP
 • Diagnostika zameraná na hľadanie príčin školskej neúspešnosti klienta, dôvodov nepozornosti, či problémového správania sa
 • Špeciálnopedagogické poradenstvo na základe získaných výsledkov a záverov diagnostiky sa poskytuje predovšetkým rodičom a klientom špeciálnopedagogické poradenstvo so zameraním na ďalší postup práce s klientom s cieľom zlepšenia kvality života jedinca
 • Poradenstvo (iné) pre pedagógov, školských špeciálnych pedagógov, so zameraním na prácu so žiakmi so ŠVVP, metodické usmernenia, pomoc pri príprave IVVP a podobne

Tréning fonematického uvedomovania podľa EĽKONINA

Rozvíjanie jazykových schopností

CHARAKTERISTIKA METODIKY

 1. U detí sa vytvára motivácia a záujem o čítanie ako také
 2. Základ čítania súvisí s odhalením vzťahu medzi písmenami a hláskami v slovách. Metodika má dve časti – prvú venovanú hre s hláskami a druhú – hre už aj s písmenami.
 3. Metodika je vhodná pre všetky deti s jazykovými deficitmi vo vývine reči, ktoré bývajú často skryté.
 4. Deti sa najprv naučia chápať hláskovú štruktúru hovorených slov, až potom sa učia, ako sa dajú tieto hlásky označiť písmenami

Deti sa učia systematicky prostredníctvom hry a spolupráce v malej skupine detí chápať princípy a pravidlá ako sa z hlások tvoria slová, a ako sa dajú hovorené slová zapísať písmenami. Metóda takto rozvíja myslenie a poznávacie schopnosti detí.