O nás

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

je novovzniknuté centrum zaradené v sieti zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023 https://datawrapper.dwcdn.net/qsvdc/6/ 

Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a logopédie.
Súkromné centrum poradenstva a prevencie je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú, diagnostickú, terapeutickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom.

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a logopedickú činnosť.

Starostlivosť je zameraná na optimalizáciu ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, na optimalizáciu starostlivosti o rozvoj nadania, úpravu porúch psychického vývinu a porúch správania.

Centrum poskytuje preventívny program DRUHÝ KROK zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1.stupni základných škôl.

Zameraním našej starostlivosti sú deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami - poruchou pozornosti, učenia, hyperaktivitou, s pervazívnymi vývinovými poruchami, deti so zdravotným oslabením a dlhodobo choré deti.

Naše služby poskytujeme klientom od ich útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Parkovanie

Vážení návštevníci centra,

pripomíname Vám, že centrum sa nachádza v parkovacej lokalite „Ružová dolina“, kde je nutné si od 14.00 hodiny poobede do 06.00 rána hradiť parkovné.

Parkovné môžete uhradiť nasledovne:

 1. V najbližšom parkovacom automate (pri kúpalisku Delfín)

 2. prostredníctvom aplikácie PAAS – návod nájdete tu - https://paas.sk/platba/

Naše ciele

“Umením je dokázať, že každé dieťa môže byť úspešné…..”

            Naše Súkromné centrum poradenstva a prevencie vzniklo na základe potreby poskytovať komplexné služby klientom, ktorých vývin je z akýchkoľvek dôvodov v niektorej oblasti odlišný od normy.

            Pri práci vychádzame z nového trendu pozitívnej psychológie a pedagogiky. Zároveň sme nadviazali na inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní, s ktorým máme dlhoročné skúsenosti na našej Paneurópskej súkromnej základnej škole – inštitúcia v experimentálnom overovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Inklúzia pre nás znamená možnosť rozvíjať individuálny potenciál všetkých detí, žiakov a študentov v rôznych životných situáciách.

            Hlavným cieľom Súkromného centra poradenstva a prevencie je poskytovať komplexné poradenstvo rodinám a klientom.  

Hlavnou náplňou našej práce je odborná činnosť :

 • poradenská činnosť,
 • psychologická činnosť,
 • špeciálno-pedagogická činnosť,
 • logopedická činnosť  

                Odborné činnosti sú zamerané na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Tím odborníkov

Zakladateľkou centra je PhDr. Veronika Bisaki, PhD., ktorá má dlhoročné skúsenosti, nie len v oblasti psychologického ale aj pedagogického pôsobenia.

            Náš tím tvoria odborní zamestnanci : psychológovia, špeciálny pedagógovia a logopéd. Pri našej práci sa snažíme využiť naše skúsenosti a vedomosti z oblasti vývinu a výchovy detí, ktoré sme nadobudli dlhoročnými skúsenosťami. V duchu pozitívnej psychológie sa pri individuálnej aj skupinovej práci usilujeme poskytnúť odbornú pomoc, včasnú diagnostiku,  rannú starostlivosť rodinám a klientom nášho centra.

Odborníci poskytujúci služby:

 • PhDr. Veronika Bisaki, PhD. -  riaditeľ Súkromného centra poradenstva a prevencie
 • Prof. Eva Gajdošová, PhD. – psychológ
 • Mgr. Kristína Prosuchová – logopéd
 • Mgr. Katarína Hauková – špeciálny pedagóg
 • Mgr. Veronika Lopúchová – psychológ
 • Mgr. Monika Rovňáková – špeciálny pedagóg